Хүндэтэ үхибүүд, гэртэхин!Буддын шажанай заншалта Сангхын харзалалга доро Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн наадам 2014 онһоо үнгэрнэ.

Үхибүүдэй аман хэлэ хүгжөөлгэдэ нютаг үгын нөөсэ хэрэглэн дүүргэхэ элдэб түхэлэй даабаринууд, оршуулга, блиц болон тестовэ асуудалнууд дурадхагдадаг.

Буддын шажан, Буряад орон, Байгал далай, арадай һуудал байдал, зан заншал, ёһо гурим, даян ехэ дэлхэй тухай сэдэбүүдээр танай  мэдэсэ үргэдхэхэ, бэхижүүлхэ тестнүүдые, һонюуша нүхэд,   анхаралдатнай  табинабди.

Компьютерэй тобшо даража, «Эхэ хэлэн – манай баялиг» наадамда болон «Буряад ФМ» радиогоор үнгэрдэг «Асуудал-харюу» дамжуулгада үгтэһэн асуудалнуудые тодолон, элдэб сэдэбээр эхэ хэлэн дээрээ хөөрөө дэлгэхэ арга боломжоёо һоригты, тойроод байһан оршон тойроноо хэр зэргэ мэдэдэгээ шалгагты, һонирхолоо хурсадхагты!

«Эхэ хэлэн – манай баялиг» тестнүүд

Тесты на разные темы для детей и взрослых! Проверьте себя и свои знания на родном бурятском языке.